EkoIslám

29. ledna 2016 v 17:38 |  Co je Islám
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)


Pro muslimy je Korán ultimativní ekomanuál. Věří, že jde o vznešené zjevení pozoruhodných idejí, a čtou toto Boží písmo s pečlivostí ve snaze nalézt duchovní uspokojení. Ale islám není omezen jen na to. V islámu je víra v životní prostředí srovnatelná s vírou v lidskost a s vírou v Alláhaﷻ, neboť muslimové věří, že je to vše stvořené Jím. Proto Korán nespojuje víru v jediného Bohaﷻ (tawhíd) pouze s pěstováním květin a chovem zvířat. Korán velebí přírodu, zvěř a rostlinstvo jako pozemské nebe, zrcadlo bujných lesů v Ráji. Etika a rovnováha jsou klíčové ingredience k míru (as-Salaam) a dokonce i vegetariánskému životu. Zde je 10 klíčových citátů z Koránu, které ukazují, o čem #EcoIslam opravdu je.PROTIKORUPČNÍ POLICIE

Je jednoduché mluvit o vyváženém, pokorném životu, avšak je těžší takový život opravdu žít. I pro bohatší muslimy ze Západu je těžké žít zcela "z vlastní půdy." Ale to nic nemění na těchto verších:

"…A neusiluj o pohoršení na zemi, vždyť Alláh nemá rád ty, kdož pohoršení šíří!" (28:77)
"…nebuďte však těmi, kdož na zemi pohoršení šíří." (2:60)

Přemýšlejte o tom.
Kolik forem pohoršení existuje? Zločiny, politické podvody, nezákonné bankovní systémy, krádeže, znásilnění… Zní to jako ty hlavní, že? Teď na ten seznam přidejte odhazování odpadků, odlesňování, toxické odpady a pesticidy. Samozřejmě, tyto prohřešky jsou těžce srovnatelné s vraždou, ale v dlouhodobém měřítku vlastně také vraždí. To je to, před čím Korán varuje.
"A objevila se na pevnině i na moři spoušť za to, co ruce lidí způsobily, aby tak Alláh jim dal okusit část z toho, co si vysloužili - snad se zas k dobrému obrátí." (30:41)

NAZÝVAT SE ČLOVĚKEM?

"Nabídli jsme břemeno víry nebesům, zemi i horám, ale ony odmítly je nésti a zalekly se ho; a vzal je na sebe člověk, ačkoli je nespravedlivý a nevědomý." (33:72)

Arabské slovo znamenající 'pozemšťan' je 'khalífa.' Je to nádherné slovo s více významy, jako zástupce, ochránce, 'přítel země' a místokrál, ačkoliv se to vše spojuje do Správcovství. Lidské bytosti jsou nejinteligentnější tvorové na Zemi, takže dává smysl, abychom měli odpovědnost za péči o naší planetu, abychom ji objímali a kontrolovali její zdraví dnes a denně.

"On je ten, jenž učinil vás nástupci dřívějších na zemi a jenž povýšil jedny z vás nad druhé v hodnostech, aby vás zkoušel tím, čím vás obdařil; Pán tvůj je věru rychlý v trestání, ale také odpouštějící, slitovný!" (6:165)

Poznámky
Zajímavé je, že myšlenka lidí coby ochránců Země rezonuje v Bibli, a to zejména v Exodu a v Listech Korintským. V dobře známých verších Genesis se nejstarší lidé učí zasívat a sklízet z polí, aby rozuměli funkčnosti země a měli v úctě její krásu. Tóra také pověřuje své následovníky prací podobnou vznešenému opatrovnictví. Muslimové by tuto povinnost měli brát nanejvýš vážně. Nejsme vládci, ale byla nám svěřena krátkodobá důvěra. Kdokoli, kdo šíří pohoršení a znečištění, tím zneužívá své síly a ztrácí Boží důvěru. Taková osoba zklamala jako Člověk a musí si tento titul získat zpět.

UKONČENÍ CHUDOBY

"A ani k nakrmení nuzných se navzájem nevybízíte." (89:18)

Máme tolik různých moderních způsobů boje s chudobou. Skutečně věřím, že máme dostatek lidské síly, zdrojů a financí, abychom mohli ukončit chudobu na celém světě. Z osobních a politických důvodů můžeme darovat £5 nebo $5 jakožto naší islámskou "daň" (zakaat) na charitu jednou ročně, a myslet si, že to stačí. Je to dobré, ale nestačí to ani zdaleka. Slýchávám od muslimů mnoho výmluv typu "smíme darovat jen islámským charitám" a "nejdřív musíme darovat peníze mešitě" ale tyto omluvy nejsou oprávněné. Podle priorit islámského sociálního systému je nejdůležitější lidský život, poté přichází na řadu ochrana víry a pak komunita. Tyto zásady se vzájemně překrývají, takže nejsou kompletní jeden bez druhého. Mnoho sirotků po celém světě čeká na laskavého člověka, který bude sponzorovat jejich základní potřeby.

"Však pozor! Vždyť vy sirotky nepodporujete." (89:17)

Sirotek je bez otce, který by jej mohl finančně podporovat. Přispíváním měsíční částky, která může zlepšit životní úroveň mladého člověka, darujete život. Můžete také vylepšit jeho postavení, protože budete sponzorovat jeho vzdělání, jeho jídlo, jeho domov. Bez vaší pomoci další dítě potenciálně zemře. Alláhﷻ říká, že většina lidí je lhostejná. Pamatujte na tuto prioritu: Život. Vzdělané dítě má více příležitostí, proto Alláhﷻ káže: Podporujte je! A nezapomeňte na slova proroka Muhammada (salallahu alayihi wa salam), že každý, kdo sponzoruje sirotka, bude žít v jeho těsné blízkosti, v Ráji. Další bod chudoby, dědictví. Nekonečné problémy vznikají tím, že lidé, kteří nechápu a/nebo nectí islámské zákony, bojují o to, kdo co získá po smrti blízkého. To je "neislámské" a vede to k větší sociální nerovnosti. Alláhﷻ říká věřícím, aby se zbavili lásky k bohatství a rozdělovali majetek spravedlivě.

"Však dědictví slabých nenasytně pohlcujete a jen bohatství v lásce vášnivé máte." (89:19-20)


Plán činností - několik způsobů jak pomoci skoncovat s chudobou
- Nastav trvalý příkaz pro místní charitu
- Požádej svou mešitu, aby měsíčně darovali peníze nejchudšímu člověku v sousedství
- Sponzoruj sirotka
- Přidej se k buddy systému - buddynka.vse.cz
- Opakovaně pomocí petic žádej místní úřady, aby podporovali a ubytovávali bezdomovce, můžeš to dělat anonymně
Islám přikládá důležitost charitativní pomoci nejpotřebnějším a nejbližším. Pokud je matka samoživitelka na ulici a nemůže platit své týdenní výdaje, to je chvíle, kdy bys jí měl pomoci. Když znáš dítě, jehož životní úroveň je pod normou standardu, nemá peníze na nákup školních potřeb nebo dokonce ani na školní oběd, je tvou povinností pomoci mu. Odstranění chudoby v celosvětovém měřítku je výzvou, která je splnitelná, ale je třeba začít ve svém sousedství.

UCHOVÁVÁNÍ VODY

Dalším prostředkem boje s chudobou je zajištění pitné vody tam, kde je potřeba. Nemusí to být nijak zatěžující. Požádej své přátele a rodinu o přispění 5 euro, řekni lidem, aby používali plastové láhve namísto kupování nových a darovali to, co by jinak utratili za nové láhve. Šetři vodu utahováním kohoutků a požádej mešitu, aby zajistila spotřebu vody a zamezila jejímu plýtvání. Voda je velké téma v Koránu. Alláhﷻ mluví o tom, jak stvořil život skrze vodu, kterou pak ji udržuje proudy, dešti, řekami a oceány, které jsou domovy pro mnoho a mnoho tvorů.

"Alláh sesílá z nebe vodu a oživuje jí zemi poté, co zemřela - a věru je v tom znamení pro lid slyšící." (16:65)

V Koránu Alláhﷻ užívá analogie života a smrti, aby muslimové docenili hodnotu vody. Prorok Muhammad (salallahu alayihi wa salam) řekl, že jednoho dne budou lidé válčit o řeky zlata. Mluvil o vodě. Máme kohoutky plnící naše nádrže zlatem, ale nemůžeme dovolit, aby přetékaly, zatímco lidé zoufale čekají na déšť. Země třetího světa v pouštním podnebí spoléhají na naši pomoc, na to, že jim poskytneme vodu, které máme nadbytečně a oni nedostatek. Něco jednoduchého, jako darování charitě, nastartuje řetězovou reakci motivující další, aby učinili totéž. Lidé budou znát tvou mešitu jako Eko-mešitu pro následování prorokova eko-wudu a šetření vody. Komukoliv se dostane vodního čerpadla, bude moci pěstovat plodiny, ovoce a stromy po celé generace.

"A seslali jsme z nebe vodu požehnanou, z níž dali jsme vyrůst zahradám i zrní, jež dává úrodu." (50:9)

Jelikož voda je další přírodní výtvor, muslimové věří, že patří Bohu a nikdo ji nemůže monopolizovat. Voda je určena ke sdílení a je jí dost pro všechny.

ZAHRADY RÁJE

Korán obsahuje mnoho informací z oblasti zahradnictví, které věda potvrdila na více než 90%. Podobně jako předchozí zjevení Evangelium a Tóra, Korán uvádí podrobně léčivé vlastnosti bylin a zvýrazňuje je. Alláhﷻ mluví o svém kreativním designu a o jídlu dostupném v přírodě a povzbuzuje ke zdravé výživě:

"A On je ten, jenž sesílá vodu z nebe, a pomocí jí dáváme vyrůst rostlinám všech druhů a dáváme z ní vyrazit zeleni, z níž vznikají zrna seřazená v klasy, i palmám, z jejichž vrchlíků husté trsy datlí visí, i zahradám révy vinné, olivám a jablkům granátovým, jež jsou si podobná i nepodobná. Pohleďte na plody jejich, když uzrávají, a pohleďte na zralost jejich - v tom věru znamení jsou pro lid věřící." (6:99)

Mezi rostlinami zmíněnými v Koránu je česnek, hroznové víno, granátové jablko, byliny, datle, zázvor, olivy, čočka, cibule, okurka, fíky, hořčice, řada stromů včetně cedru a akátového květu. Co se z toho můžeme naučit?
Rostliny už jsou součástí naší stravy, takže není mnoho impulsů k tomu, abychom začali mluvit ke stromům, ale vždy se můžeme posunout ještě o krok dále.

Ekomuslim
Jsem pro zahradnictví a vždy budu nabádat čtenáře, aby něco pěstovali. Cokoliv. Přinejmenším tvůj "hrnec volné přírody" podpoří opylení a ekosystém. Poraž strom, zasaď strom. Za každou kytici, kterou daruješ nebo dostaneš, zasaď několik květin. Alespoň jednou ročně sponzoruj stromek v Palestině. Pěstuj ovocné stromy se svými dětmi. Pěstuj něco člověče!

ZACHÁZENÍ SE ZVÍŘATY S DŮSTOJNOSTÍ

"Není zvířete pozemského ani ptáka na křídlech létajícího, aby netvořili společenství podobné vašim. A nezanedbali jsme v Písmu ničeho; a nakonec u Pána svého budete shromážděni." (6:38)

Alláhﷻ používá slovo "společenství" (umma) pro popis podobnosti mezi lidmi a zvířaty. Máme své sociální skupiny, tak jako zvířata mají své. Jak je nádherná a vznešená vrozená konstrukce plavajících rojů ryb nebo hejna ptáků tančící po obloze. Muslimové uvažují, kde se tučňáci učí svým rodičovským dovednostem? Jak to, že želví mláďata ví, kudy se dostanou do vody? Pro muslimy jsou odpovědi na tyto otázky inspirovány Bohem. Je smutnou skutečností, že práva zvířat jsou hrubě porušována po celém muslimském světě. Násilí jako lov pro kůži nebo kly způsobilo, že několik druhů zvířat už zaniklo. Představte si, že tato zvířata byla etnika skupiny, je to, jako by vymřeli všichni Evropané nebo Asiaté. V mnoha zemích jsou zvířata zbytečně zabíjena nebo jedena bez ohledu na zdraví. Pro opravdové muslimy jsou obě takové akce nelegální. To je důvod, proč vepřové je nezákonné (haram); je velmi nezdravé. Některá zvířata nesmí podle islámského práva být konzumována a všechna zvířata musí žít i zemřít důstojně, s výjimkou útoku (když tě napadne jedovatý had, budeš se muset bránit).

Městský pastýř
Vím, že muslimové vědí, že jejich víra je i o laskavosti ke zvířatům. Ale co život kuřete před porážkou? Co chování koček s láskou, takže nemají strach? Co vracení zpět to, co si vezmeme? Takhle se ptáte. Nechte mne vám odpovědět:
Včela a med, jenž vytváří: celá kapitola Koránu je věnována včelám povznášeje kouzlo účasti na změně nektaru v med. Lidé by neměli narušovat jejich plástve. V tomto případě dávání zpět znamená sázení květin, které včelám pomohou nebo podpora včelí farmy. V islámském právu je zákonné jíst zvířata jako skot nebo drůbež, protože je to zdravé a Alláhﷻ je učinil proto, aby byla konzumována. Pro islámskou porážku je povinností zdravá pastva bez hormonů, něha a svoboda pohybu, a příprava na porážku (zabiha). Metoda zabiha zahrnuje zakrytí očí zvířete a opakování Božího jména, aby se zvíře samo podvolilo. Zvíře bez dobrého zdraví není zákonně vhodné (halal) k jídlu. Muslimové nemusí jíst maso. Islámské právo povoluje vegetariánství a jedení méně masa je nejlepší dieta. Co můžeš dělat navíc: požádej mešitu, aby sponzorovala ohrožené zvíře, o kterém se studenti mohou učit. Pokud znáš nějaké kosmetické výrobky, které jsou testovány na zvířatech, nepoužívej je. Nejspíš to nezachrání stovky zvířat ani to neukončí jejich zabíjení, ale aspoň nepřispíváš k tomuto monstróznímu ději. Ty jsi ten s morálkou.

JÍST ZDRAVĚ

"Jezte a pijte z toho, co Alláh vám uštědřil, nebuďte však těmi, kdož na zemi šíří pohoršení!" (2:60)

Halal jídlo vlastně chutná lépe. Zkus to, popros nějakého muslima, aby ti připravil jídlo. Důležitým islámským pravidlem je jíst a pít s mírou. Lekce zdravé výživy mají srávné, celozrné je lepší, 5-10 kusů ovoce/zeleniny je optimální, 6-10 sklenic vody je ideální. Muslimové se postí 30 dní podle lunárního kalendáře. Ve zbývajících měsících by měli jíst vyváženou stravu s příležitostným půstem, aby drželi tělo pod kontrolou. Společníci (sahaba) proroka Muhammada (salallahu alayihi wa salam) žili v chudobě, ale vybrali si zdravý život. Mnoho z nich mělo silné svaly, připravené pracovat a budovat pro ostatní. Lenost nepřichází v úvahu. Všechna větší náboženství mají nějakou formu omezení v jídle, protože záchvatovité přejídání kazí lidského ducha. Věda dokazuje, že tělo je určeno pro půst, takže muslimové cítí, že mají náskok v této potravě pro duši. Islámská etiketa říká muslimům, aby se řídili tímto vzorcem: Říkáme Boží jméno, když jíme (bismillah), jíme pravou rukou, jíme pomalu, žvýkáme pomalu, jíme drobná sousta, pijeme po tří malých doušcích, sedíme při jídle a pití, sdílíme jídlo, které nesníme.

Jak jíst
- každý rok na měsíc jez vegeteriánsky, abys vylepšil svou stravu
- tvé tělo není popelnice, tak jej přestaň plnit nezdravým jídlem
- kontroluj složení jídla a jeho původ, dej přednost místním výrobkům před dovozem
- zapomeň na populární diety
- udělej si seznam, co budeš jíst na 52 týdnů v roce

SPRAVOVÁNÍ OZONU

Ozónová díra nad antarktidou je jev ztenčující stratosféru (ne skutečná díra). Je způsobena chladivy: chlor-fluorovanými uhlovodíky, halony a freony. Od 70. let jsou zakázány, ale stále ztrácíme ročně několik procent stratosféry, a to znamená ztrátu ochranné vrstvy Země. 1400 let stará kniha islámu zmiňuje atmosféru všeobjímajícím jazykem:

A učinili jsme nebe střechou chráněnou a přesto se oni odvracejí od Našich znamení. (21:32)
Alláh je ten, jenž pro vás zemi příbytkem stálým učinil a nebesa nad vámi budovou; on vyrovnal vás a podobu krásnou vám dal a pokrmy výtečné vám uštědřil. Takový je Alláh, váš Pán! Požehnán buď Alláh, Pán lidstva veškerého. (40:64)

Nalezení "náplasti"
Alláhﷻ zabalil Zemi do atmosféry a lidé ji spálili. Její obnova si žádá píli a odvahu k neutralizaci toxických plynů a radioaktivních látek. Je nutná ochota miliard lidí, ale je to jediná cesta. Bojujme s existujícími organizacemi, které znečišťují nejvíce a politicky se angažují, abychom otřásli vládním povědomím. Podpora životního prostředí je stále na pořadu dne, ale není mnoho těch, co mají odvahu skutečně něco dělat. Jaderné elektrárny a továrny jsou chráněné legálními právy vypouštěním určitého množství znečištění a odpadu, nemůžeme je v tomto směru porazit. Ale naše individuální účast může společně léčit "díru" v nebi v průběhu let.

POCHOPENÍ STVOŘENÍ

Po přečtení řady informací z Koránu, je čas podívat se na myšlenky ‪#‎EcoIslamu‬ jako celek. Korán je kniha pro myslitele a je otevřen každému, kdo se nebojí číst. Toto je, co Korán říká:

Umění ve tvoření (a tvoření v umění)
"Což nevidíš, jak Alláh sesílá z nebe vodu a rozvádí ji do pramenů v zemi? Z ní potom dává vyrůst obilí druhů rozličných, jež posléze zvadne a žloutne před zrakem tvým. A nakonec je učiní slámou suchou - a v tom je věru připomenutí pro ty, kdož rozmyslem jsou nadáni. " (39:21)

Tektonické desky a horské vrchy
"A On rozhodil po zemi hory pevně zakotvené, aby se s vámi nekymácela; a také řeky a cesty - snad budete tím správně vedeni - " (16:15)

Cestování po moři
"A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají, však mezi nimi překážka stojí, již nezdolají." (55:19-20)

Vzorce počasí
"A On je ten, jenž větry vysílá jako poselství radostné, zvěstující milosrdenství Jeho. Když potom jsou obtíženy mračny těžkými, ženeme je nad krajinu mrtvou a sesíláme z nich vodu, jejíž pomocí dáváme vyrůst všem druhům plodů. A stejně tak dáme vyjíti mrtvým z jejich hrobů - snad si to připomenete! " (7:57)
"Alláh je ten, kdo vysílá větry, jež zvedají do výše mračna; pak rozptyluje je po obloze, jak chce, a rozděluje je na menší kusy a posléze vidíš, i jak mezi nimi vychází déšť. A když jím zasáhne ze služebníků Svých ty, jež chce, hle, zaradují se," (30:48)
"On je ten, jenž ukazuje vám blesk pro strach i naději a dává vzniknout mračnům vodou obtěžkaným." (13:12)

Všechny tyto verše jsou úžasné výchozí body pro aktivismus. Špatné životní podmínky pro zvěř jsou popisovány jako svatokrádež, je pro nás prospěšné je zlepšovat, a tak na ně muslimové přirozeně budou působit, ne? Chci říct, že být Ekomuslimem je duchovní akt, pro mnohé směšný, ale já to vidím jako reálnou a nedílnou součást mé víry. Čtení těchto veršů by tě mělo, přinejmenším, uvědomit o harmonickém jádru islámu. Žít jako sociálně odpovědní a příkladní lidé je jedním z islámských příkazů Alláhaﷻ.

RESPEKTOVÁNÍ STVOŘITELE

Takže kdo je Alláhﷻ?
"Rci: "Vzývejte Alláha či vzývejte Milosrdného,a ať již Jej nazýváte jakýmkoliv jménem, Jemu náleží jména nejkrásnější. A při modlitbě své nemluv ani příliš nahlas, ani příliš potichu, nýbrž hledej mezi obojím cestu střední!"" (17:110)

Svět bez boha
Život absolutně bez víry je jako tvrzení, že neexistuje žádná morálka nebo sociální kodex: systém se boří. V islámu, varovné verše Koránu popisují svět, kde není autority a ego se stává nejzazším náboženstvím. Takový svět nevyhnutelně zničí sám sebe. Tyto konečné dny jsou popsány na mnoha místech v Koránu. Pokud osoba nemá žádnou víru, jeden se musí ptát, z čeho vychází morálka. Logika nám káže respektovat přírodu, protože je zdrojem jídla, zdraví, živobytí. Je to naše planeta. Vše máme ze země a politika Ekomuslima je neničit ji. Oceňujíce universální systém, od kvarků ke kvasarům, Korán nabádá: buď myslitel, přemýšlej, medituj. Je to dobré pro tvé vlastní zdraví. Respektuj ostatní, šiř pozitivní vibrace.

A konečně, bez ohledu na tvé vyznání, zeptej se sám sebe: vylepšil jsem nějak svůj život a život lidí okolo mne?
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama