Šaháda, část I. - Svědectví

21. února 2017 v 7:04 |  Co je Islám
Šaháda je označení pro větu شهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهوأشهدُ أنَّ محمّدًا رسولُ الله. V překladu: "Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha a dosvědčuji, že Muhammad je Posel Boží."

Slovo šaháda se dá přeložit jako svědectví a v náboženském kontextu znamená vyznání či dosvědčení víry. Než se začneme bavit o samotném obsahu šahády, je důležité ujasnit si, proč je pro muslimy takové svědectví důležité.

Co je vlastně svědectví? Svědectvím se zde nemyslí pouze svědčení u soudu, zda a jak se udál trestný čin. Se svědectvím v tomto významu se setkáváme denně. Stačí, když nám někdo popíše cestu do hospody nebo nám kamarád vypráví, co se mu stalo předevčírem. Jiným příkladem může být školní vyučování.

Jsme na svědectví ostatních lidí zcela závislí. Ukažme si to na příkladu: jak víme, že je Země kulatá? Protože nám to někdo řekl. Naši rodiče, učitelé, všichni s kým na to přišla řeč. Jaké máme důkazy? Vědecké knihy jsou napsány jinými lidmi. Mapy jsou vytvořené jinými lidmi. Fotografie jsou udělány jinými lidmi. Snad bychom si to mohli dokázat, kdybychom zemi obepluli nebo obletěli letadlem. Ale nikdo z nás to neudělal (pokud jste výjimka, domyslete si jiný příklad). My sami jsme nikdy nebyli svědky toho, že Země je skutečně kulatá, neprohlédli jsme si ji z vesmíru, neprovedli jsme fyzické výpočty, které to dokazují… Spoléháme se na svědectví svého okolí. Mnoho z toho, čemu věříme a co pokládáme za fakt, je zcela založeno na svědectví jiných.

Filozof Benjamin Mcmyler napsal ve své knize Testimony as a philosophical problem: "Tady je pár věcí, které vím. Vím, že ploskolebec je nejběžnější jedovatý had v oblasti Greater Houstonu. Vím, že Napoleon prohrál v bitvě u Waterloo. Vím, že zatímco píšu, je průměrná cena benzínu ve Spojených státech $4.10 za galon. Tohle všechno vím na základě toho, čemu epistemologové říkají svědectví. Na základě toho, co mi bylo řečeno jinou osobou nebo skupinou osob."
Australský profesor a filosof C. A. J. Coady napsal něco podobného: "…mnoho z nás nikdy nevidělo narození dítěte, ani jsme nepřezkoumali krevní oběh, ani skutečnou geografii světa, ani zákony země, ani jsme nedělali pozorování, jež stojí za naší vědomostí, že světla na obloze jsou nebeská tělesa nesmírně vzdálená…"

Vidíme tedy důležitost svědectví jakožto zdroje znalostí. Mezi filozofy existuje diskuze, zda je svědectví primární či empirický zdroj vědomostí. To znamená, zda je možné svědectví uvěřit bez doložení jiných důkazů nebo musíme k uznání svědectví mít vlastní znalosti, které se se svědectvím shodují. Skotský skeptik David Hume zastával takovýto názor: "Věříme, že svědectví je nezbytný k našemu učení se, ale důvod, proč věříme tvrzením jiných je, že se shodují s našimi vlastními znalostmi."
Co je však myšleno "našimi vlastními znalostmi?" Nejedná se o znalosti každého z nás individuálně, naopak jde o kolektivní znalosti. Kdybychom byli závislí čistě na našich individuálních znalostech, byly by naše vědomosti velmi omezené a nikdy by nemohlo dojít k pokrokům, jakých dnes lidstvo dosáhlo. To vlastně dokazuje, že svědectví je základním pramenem a nevyžaduje žádné dodatečné znalosti, neboť kolektivní znalosti nezískáváme individuálně a musíme tedy věřit svědectví ostatních, že toto je kolektivní znalost.

Přesto musíme třídit svědectví, kterým věříme, a kterým ne. Zaprvé se můžeme opírat o důvěryhodnost osob, od nichž svědectví přichází. Osobě, která již prokázala několik pravdivých svědectví, budu věřit spíše než někomu, jehož svědectví se opakovaně ukázala být falešná. Důležité je také podrobování otázkám, dožadování se důkazů od svědka a důvodů, proč došel k danému závěru. Čím více zkouškám musí svědectví čelit, tím se pro nás stává věrohodnějším. K tomu patří také otázka, jak je možné, že zrovna tento člověk přináší svědectví z dané oblasti? Vědci z oblasti biologie spíše uvěříme, že lidské tělo je tvořeno z velké části vodou, než kdyby nám stejné svědectví přinesl automechanik. Tedy jsou pro nás důležité autority, a to po celý život - počínaje rodiči a učiteli, konče vědci a experty v daných oborech.

Abychom to shrnuli, svědectví je nedílnou součástí našich životů a naše poznání by bez jeho přijímání bylo velmi omezené. Islám klade důraz na upřímnost. V Koránu stojí: "Neodívejte pravdu falší a nezakrývejte pravdu, když ji dobře znáte!"(2:42) Pomluvu islám trestá přísněji, než smilstvo a na rozdíl od smilníka, nesmí být osoba, která se pomluvy dopustila, použita jako svědek u soudu až do konce života.

Tedy dopustí-li se někdo lži, je jeho svědectví a neplatné a je možné, že se tím stává neplatné i jeho svědectví víry a daný člověk už tedy není muslimem. V tomto ohledu existují mezi muslimskými učenci rozdílné názory. Všichni se však shodují, že lež je velkým hříchem a je povolena jen ve dvou případech: lže-li muž ženě, aby ji potěšil (o jejím vzhledu) nebo pokud tato lež zachrání nevinný život.
 

Světový den hidžábu

29. ledna 2017 v 22:00
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)
Od roku 2013 je první únor Světovým dnem hidžábu. Všechny ženy každé víry jsou zvány, aby si v tento den vyzkoušely muslimský šátek zahalující hlavu, známý jako "hidžáb," za účelem porozumět, proč se muslimky takto oblékají, a alespoň na jeden den si vyzkoušet, jaký je to vlastně pocit. Snad to bude alespoň malým krokem k vzájemnému pochopení a toleranci.

Proč preferuji arabské výrazy

1. září 2016 v 23:26
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)
Každý jazyk má svou slovní zásobu rozdílnou od jiných jazyků. Většina slov se sice dá přeložit, avšak vždy tam bude jemný významový rozdíl. Stačí porovnat angličtinu s češtinou.

Například zcela obyčejné slovo dům, v angličtině house. Čeština nám nabízí řadu variací: domek, domeček, barák, baráček... Dejme tomu, že byste domeček přeložili jako little house. Snad by se ještě dal naznačit rozdíl mezi domkem a domečkem skrze small house a little house. Ale jak vysvětlíte angličanovi, že barák není to samé, co anglický barrack, a jak mu popíšete, co přesně je to baráček?

Nebo anglické předložky: in, at, on, within, amid, inside... To vše můžeme v některých případech přeložit jako v, ale v jiných případech je lze přeložit i jinak - každé z nich znamená něco jiného a české v ještě něco jiného.
A to ještě nemluvím o tom, že angličtina zcela postrádá slovo zbytečně! Slova jako unnecessary, wasteful nebo needless se sice přibližují, ale není to "ono," zvláště když každé z nich má svůj vlastní český protějšek.

Když jsme si tedy ukázali, že dva jazyky mají vždy různě významově zbarvená slova (snad kromě jazyků opravdu velmi blízkých. jako je čeština se slovenštinou), přejděme k arabštině. Pro lepší pochopení doporučuji mrknout na články o jménech Alláhaﷻ.

Většina arabských slov se dá do češtiny přeložit několika, často i zdánlivě velmi rozdílnými, způsoby. Je ale potřeba vědět, že toto neznamená, že dané slovo má více významů. Naopak, více českých překladů pouze upřesňuje význam. Tedy, máme-li překlad A, B a C, neznamená to, že slovo znamená buď A nebo B nebo C, nýbrž znamená A, které musí zároveň splňovat význam B a C. (Minimálně pokud se bavíme o Koránské arabštině, která je v mnohém specifická)

Příkladem může být arabský slovní kořen h-k-m. Jeho vyznamy jsou tyto: být moudrý, znát pravou podstatu věcí, soudit, posoudit a vynést rozsudek, rozhodovat, zabránit nebo zadržet špatnost nebo zkaženost, odvrátit někoho od špatností nebo neznalosti.
Všechny tyto výrazy jsou v h-k-m obsaženy, a použijeme-li v arabštině slovo z tohoto slovního kořene odvozené, nemůžeme nikdy odkazovat pouze na moudrost, pouze na rozhodování či pouze na zabraňování špatnosti.
Slovní kořen h-k-m znamená spravedlivé rozhodování, které zabraňuje zlu a je založeno na moudrosti, a pravě skrze moudrost dochází k odvracení od neznalosti a špatnosti. Jedno bez druhého nedokáže tento výraz správně přeložit.

Proto já osobně dávám v určitých případech přednost slovům arabským, přestože píšu české články - překlad by vedl k pozměnění významu. Hlavním příkladem je, že namísto českého slova Bůh užívám arabské slovo Alláh.

Slovo Alláh totiž odkazuje na jedinečnost Boha. Nemá množné číslo nebo ženský rod (bohové, bohyně), nemá jiný význam než Bůh (zatímco v češtině řeknete "to je boží!"). Slovo Alláh je zcela jedinečné slovo se zcela jedinečným významem, a přesně takové slovo si Jediný a Jedinečný Bůh zasluhuje.
Nejde tedy o to, že by muslivé uctívali jiného Boha než Židé a křesťané, jen obvykle dávají přednost arabskému přesnému slovu Alláh.

Podobných případů, kdy je přesnost arabského jazyka důležitá, je mnoho, a uvidíte-li na mém blogu stejná slova arabsky i česky, pravděpodobně se snažím poukázat na to, že mluvím o významu buď českém nebo arabském.
Tedy, použiju-li slovo bůh, mám na mysli kohokoliv či cokoliv, co lidi považují za boha - ať už je to Alláh, Ježíš nebo třeba Ganéša. Řeknu-li Bůh, mluvím o Jedném Bohu, nicméně zřejmě v kontextu, kdy mluvím o křesťanském či židovském pohledu na Něj. Slovo Alláh znamená Jediného Boha a je pro Něj tím nejlepším slovem.
Podobný princip funguje u všech slov, které někdy napíšu arabsky, jindy česky.
 


Al-Ghaffâr, Al-Ghafûr, Al-'Afúw, Al-Muntaqim

2. srpna 2016 v 11:08 |  Boží atributy
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)

Jména al-Ghaffâr, al-Ghafûr a al-'Afúw jsou užita v Koránu, viz např. 40:3 a 4:99. Jméno al-Muntaqim v Koránu použito není.

AL-GHAFFÂR - Všepromíjející, Rozhřešitel, Zastírající hříchy a chyby, Nejvíce Ochraňující

-Ten, kdo přijímá pokání a zastírá či odpouští chyby a hříchy, znovu a znovu.
-Ten, kdo osvobozuje od viny a studu z hříchů a chyb a umožňuje tak objevení vnitřního míru a harmonie.
-Ten, kdo zakrývá, odpouští nebo přeměňuje chyby a hříchy tak, že zbaví hanby a viny.
-Ten, kdo může napravit špatné skutky a přeměnit je ve skutky dobré.

AL-GHAFÛR - Odpouštějící, Odpustitel hříchů a chyb, Perfektně Promíjející, Omilostňující

-Ten, kdo zcela odpouští chyby a hříchy.
-Ten, kdo přijímá pokání a omilostňuje hříchy a chyby.
-Ten, kdo odpouští nebo skrývá hříchy a chyby tak, že nemohou být spatřeny nikým jiným, dokonce ani anděli.
-Ten, kdo je perfektní v odpuštění.
-Ten, jehož odpouštění prokazuje dokonalost, úplnost a bezchybnost.

Ze slovního kořene gh-f-r, který má v klasické arabštině tyto významy:
-překrýt, zahalit, zatajit, skrýt
-omilostnit, odpustit, napravit
-překrýt pro ochranu před pošpiněním

V Quastalani výkladu Bukhariho je řečeno, že kořen gh-f-r znamená ochranu nebo kryt, který je buď mezi člověkem a spácháním hříchu nebo mezi hříchem a jeho důsledky.
Šejch Tosun Bayrak popisuje rozdíly takto:
Al-Ghafûr je ten, kdo skrývá hříchy dokonce i před anděli a al-Ghaffâr je ten, kdo zbavuje utrpení neustálé upomínky chyb.

Arabské slovo astaghfirulláh vychází ze stejného slovního kořene a je vzýváním Boží ochrany mající spektrum možných konotací zahrnující 'Alláhu, prosím odpusť mi,' 'Alláhu, prosím skryj mé chyby,' 'Alláhu, prosím sleduj mě a ochraňuj mě před chybami.


AL-AFÛW - Promíjející, Nejvíce Odpouštějící, Potlačitel hříchů

-Ten, kdo zahlazuje všechny hříchy a chyby a nezanechává žádnou stopu.
-Ten, kdo přejde a zprostí každé chyby.
-Ten, kdo může odstranit a zahladit všechny stopy po špatných činech.
-Ten, kdo dokáže nechat zmizet jakoukoliv chybu, omyl či hřích.

Ze slovního kořene 'a-f-a, který má v klasické arabštině tyto významy:
-odpustit, prominout
-přejít, zříci se, zprostit viny
-zahladit všechny stopy, odstranit důvody, smazat
-zabít, dovolit zemřít
-odvrátit se od trestání, nevidět, anulovat
-učinit neprůkazným, nepostřehnutelným
-spontánně dávat, neomezeně rozdávat
-dávat více než je patřičné

al-'Afûw označuje úplné odstranění nebo smazání stavu. Klasický arabský slovník Taj al-Arûs nabízí krásnou metaforu přirovnávající význam slova al-'afúw k pouštnímu větru, který zcela zahlazuje stopy v písku.

Abū Hāmid al-Ghazālī napsal:
Odpovědnost člověka vůči této vlastnosti Alláha by měla být zřejmá: měl by být tím, kdo promíjí komukoliv, kdo mu uškodil; namísto pomstychtivosti by měl vůči němu být dobrý, tak jako Alláh, Nejvyšší činit dobro vůči neposlušným i nevěřícím, namísto aby je neprodleně trestal.

Jména al-Ghaffâr a al-Ghafûr znamenají odpuštění nebo ochranu, zatímco al-'Afúw označuje absolutní odstranění nebo vymazaní stavu.

AL-MUNTAQIM - Mstitel, Neschvalující, Ustanovitel odškodnění

-Ten, kdo neschvaluje hříšníky
-Ten, kdo připomíná, že hřešíme
-Ten, kdo mstí (namísto nás, takže nepotřebujeme osobní mstu
-Ten, kdo jediný má právo vyžadovat mstu

Ze slovního kořene n-q-m, který v klasické arabštině nese tyto významy:
-mít odpor, neschvalovat, vytýkat chyby
-trestat, mstít
-stanovit mstu, odplatu

al-'Afûw a al-Muntaqim jsou doplňující se atributy. al-'Afûw je Promíjející zatímco al-Muntaqim je Mstitel.

EkoIslám

29. ledna 2016 v 17:38 |  Co je Islám
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)


Pro muslimy je Korán ultimativní ekomanuál. Věří, že jde o vznešené zjevení pozoruhodných idejí, a čtou toto Boží písmo s pečlivostí ve snaze nalézt duchovní uspokojení. Ale islám není omezen jen na to. V islámu je víra v životní prostředí srovnatelná s vírou v lidskost a s vírou v Alláhaﷻ, neboť muslimové věří, že je to vše stvořené Jím. Proto Korán nespojuje víru v jediného Bohaﷻ (tawhíd) pouze s pěstováním květin a chovem zvířat. Korán velebí přírodu, zvěř a rostlinstvo jako pozemské nebe, zrcadlo bujných lesů v Ráji. Etika a rovnováha jsou klíčové ingredience k míru (as-Salaam) a dokonce i vegetariánskému životu. Zde je 10 klíčových citátů z Koránu, které ukazují, o čem #EcoIslam opravdu je.PROTIKORUPČNÍ POLICIE

Je jednoduché mluvit o vyváženém, pokorném životu, avšak je těžší takový život opravdu žít. I pro bohatší muslimy ze Západu je těžké žít zcela "z vlastní půdy." Ale to nic nemění na těchto verších:

"…A neusiluj o pohoršení na zemi, vždyť Alláh nemá rád ty, kdož pohoršení šíří!" (28:77)
"…nebuďte však těmi, kdož na zemi pohoršení šíří." (2:60)

Přemýšlejte o tom.
Kolik forem pohoršení existuje? Zločiny, politické podvody, nezákonné bankovní systémy, krádeže, znásilnění… Zní to jako ty hlavní, že? Teď na ten seznam přidejte odhazování odpadků, odlesňování, toxické odpady a pesticidy. Samozřejmě, tyto prohřešky jsou těžce srovnatelné s vraždou, ale v dlouhodobém měřítku vlastně také vraždí. To je to, před čím Korán varuje.
"A objevila se na pevnině i na moři spoušť za to, co ruce lidí způsobily, aby tak Alláh jim dal okusit část z toho, co si vysloužili - snad se zas k dobrému obrátí." (30:41)

NAZÝVAT SE ČLOVĚKEM?

"Nabídli jsme břemeno víry nebesům, zemi i horám, ale ony odmítly je nésti a zalekly se ho; a vzal je na sebe člověk, ačkoli je nespravedlivý a nevědomý." (33:72)

Arabské slovo znamenající 'pozemšťan' je 'khalífa.' Je to nádherné slovo s více významy, jako zástupce, ochránce, 'přítel země' a místokrál, ačkoliv se to vše spojuje do Správcovství. Lidské bytosti jsou nejinteligentnější tvorové na Zemi, takže dává smysl, abychom měli odpovědnost za péči o naší planetu, abychom ji objímali a kontrolovali její zdraví dnes a denně.

"On je ten, jenž učinil vás nástupci dřívějších na zemi a jenž povýšil jedny z vás nad druhé v hodnostech, aby vás zkoušel tím, čím vás obdařil; Pán tvůj je věru rychlý v trestání, ale také odpouštějící, slitovný!" (6:165)

Poznámky
Zajímavé je, že myšlenka lidí coby ochránců Země rezonuje v Bibli, a to zejména v Exodu a v Listech Korintským. V dobře známých verších Genesis se nejstarší lidé učí zasívat a sklízet z polí, aby rozuměli funkčnosti země a měli v úctě její krásu. Tóra také pověřuje své následovníky prací podobnou vznešenému opatrovnictví. Muslimové by tuto povinnost měli brát nanejvýš vážně. Nejsme vládci, ale byla nám svěřena krátkodobá důvěra. Kdokoli, kdo šíří pohoršení a znečištění, tím zneužívá své síly a ztrácí Boží důvěru. Taková osoba zklamala jako Člověk a musí si tento titul získat zpět.

UKONČENÍ CHUDOBY

"A ani k nakrmení nuzných se navzájem nevybízíte." (89:18)

Máme tolik různých moderních způsobů boje s chudobou. Skutečně věřím, že máme dostatek lidské síly, zdrojů a financí, abychom mohli ukončit chudobu na celém světě. Z osobních a politických důvodů můžeme darovat £5 nebo $5 jakožto naší islámskou "daň" (zakaat) na charitu jednou ročně, a myslet si, že to stačí. Je to dobré, ale nestačí to ani zdaleka. Slýchávám od muslimů mnoho výmluv typu "smíme darovat jen islámským charitám" a "nejdřív musíme darovat peníze mešitě" ale tyto omluvy nejsou oprávněné. Podle priorit islámského sociálního systému je nejdůležitější lidský život, poté přichází na řadu ochrana víry a pak komunita. Tyto zásady se vzájemně překrývají, takže nejsou kompletní jeden bez druhého. Mnoho sirotků po celém světě čeká na laskavého člověka, který bude sponzorovat jejich základní potřeby.

"Však pozor! Vždyť vy sirotky nepodporujete." (89:17)

Sirotek je bez otce, který by jej mohl finančně podporovat. Přispíváním měsíční částky, která může zlepšit životní úroveň mladého člověka, darujete život. Můžete také vylepšit jeho postavení, protože budete sponzorovat jeho vzdělání, jeho jídlo, jeho domov. Bez vaší pomoci další dítě potenciálně zemře. Alláhﷻ říká, že většina lidí je lhostejná. Pamatujte na tuto prioritu: Život. Vzdělané dítě má více příležitostí, proto Alláhﷻ káže: Podporujte je! A nezapomeňte na slova proroka Muhammada (salallahu alayihi wa salam), že každý, kdo sponzoruje sirotka, bude žít v jeho těsné blízkosti, v Ráji. Další bod chudoby, dědictví. Nekonečné problémy vznikají tím, že lidé, kteří nechápu a/nebo nectí islámské zákony, bojují o to, kdo co získá po smrti blízkého. To je "neislámské" a vede to k větší sociální nerovnosti. Alláhﷻ říká věřícím, aby se zbavili lásky k bohatství a rozdělovali majetek spravedlivě.

"Však dědictví slabých nenasytně pohlcujete a jen bohatství v lásce vášnivé máte." (89:19-20)


Plán činností - několik způsobů jak pomoci skoncovat s chudobou
- Nastav trvalý příkaz pro místní charitu
- Požádej svou mešitu, aby měsíčně darovali peníze nejchudšímu člověku v sousedství
- Sponzoruj sirotka
- Přidej se k buddy systému - buddynka.vse.cz
- Opakovaně pomocí petic žádej místní úřady, aby podporovali a ubytovávali bezdomovce, můžeš to dělat anonymně
Islám přikládá důležitost charitativní pomoci nejpotřebnějším a nejbližším. Pokud je matka samoživitelka na ulici a nemůže platit své týdenní výdaje, to je chvíle, kdy bys jí měl pomoci. Když znáš dítě, jehož životní úroveň je pod normou standardu, nemá peníze na nákup školních potřeb nebo dokonce ani na školní oběd, je tvou povinností pomoci mu. Odstranění chudoby v celosvětovém měřítku je výzvou, která je splnitelná, ale je třeba začít ve svém sousedství.

UCHOVÁVÁNÍ VODY

Dalším prostředkem boje s chudobou je zajištění pitné vody tam, kde je potřeba. Nemusí to být nijak zatěžující. Požádej své přátele a rodinu o přispění 5 euro, řekni lidem, aby používali plastové láhve namísto kupování nových a darovali to, co by jinak utratili za nové láhve. Šetři vodu utahováním kohoutků a požádej mešitu, aby zajistila spotřebu vody a zamezila jejímu plýtvání. Voda je velké téma v Koránu. Alláhﷻ mluví o tom, jak stvořil život skrze vodu, kterou pak ji udržuje proudy, dešti, řekami a oceány, které jsou domovy pro mnoho a mnoho tvorů.

"Alláh sesílá z nebe vodu a oživuje jí zemi poté, co zemřela - a věru je v tom znamení pro lid slyšící." (16:65)

V Koránu Alláhﷻ užívá analogie života a smrti, aby muslimové docenili hodnotu vody. Prorok Muhammad (salallahu alayihi wa salam) řekl, že jednoho dne budou lidé válčit o řeky zlata. Mluvil o vodě. Máme kohoutky plnící naše nádrže zlatem, ale nemůžeme dovolit, aby přetékaly, zatímco lidé zoufale čekají na déšť. Země třetího světa v pouštním podnebí spoléhají na naši pomoc, na to, že jim poskytneme vodu, které máme nadbytečně a oni nedostatek. Něco jednoduchého, jako darování charitě, nastartuje řetězovou reakci motivující další, aby učinili totéž. Lidé budou znát tvou mešitu jako Eko-mešitu pro následování prorokova eko-wudu a šetření vody. Komukoliv se dostane vodního čerpadla, bude moci pěstovat plodiny, ovoce a stromy po celé generace.

"A seslali jsme z nebe vodu požehnanou, z níž dali jsme vyrůst zahradám i zrní, jež dává úrodu." (50:9)

Jelikož voda je další přírodní výtvor, muslimové věří, že patří Bohu a nikdo ji nemůže monopolizovat. Voda je určena ke sdílení a je jí dost pro všechny.

ZAHRADY RÁJE

Korán obsahuje mnoho informací z oblasti zahradnictví, které věda potvrdila na více než 90%. Podobně jako předchozí zjevení Evangelium a Tóra, Korán uvádí podrobně léčivé vlastnosti bylin a zvýrazňuje je. Alláhﷻ mluví o svém kreativním designu a o jídlu dostupném v přírodě a povzbuzuje ke zdravé výživě:

"A On je ten, jenž sesílá vodu z nebe, a pomocí jí dáváme vyrůst rostlinám všech druhů a dáváme z ní vyrazit zeleni, z níž vznikají zrna seřazená v klasy, i palmám, z jejichž vrchlíků husté trsy datlí visí, i zahradám révy vinné, olivám a jablkům granátovým, jež jsou si podobná i nepodobná. Pohleďte na plody jejich, když uzrávají, a pohleďte na zralost jejich - v tom věru znamení jsou pro lid věřící." (6:99)

Mezi rostlinami zmíněnými v Koránu je česnek, hroznové víno, granátové jablko, byliny, datle, zázvor, olivy, čočka, cibule, okurka, fíky, hořčice, řada stromů včetně cedru a akátového květu. Co se z toho můžeme naučit?
Rostliny už jsou součástí naší stravy, takže není mnoho impulsů k tomu, abychom začali mluvit ke stromům, ale vždy se můžeme posunout ještě o krok dále.

Ekomuslim
Jsem pro zahradnictví a vždy budu nabádat čtenáře, aby něco pěstovali. Cokoliv. Přinejmenším tvůj "hrnec volné přírody" podpoří opylení a ekosystém. Poraž strom, zasaď strom. Za každou kytici, kterou daruješ nebo dostaneš, zasaď několik květin. Alespoň jednou ročně sponzoruj stromek v Palestině. Pěstuj ovocné stromy se svými dětmi. Pěstuj něco člověče!

ZACHÁZENÍ SE ZVÍŘATY S DŮSTOJNOSTÍ

"Není zvířete pozemského ani ptáka na křídlech létajícího, aby netvořili společenství podobné vašim. A nezanedbali jsme v Písmu ničeho; a nakonec u Pána svého budete shromážděni." (6:38)

Alláhﷻ používá slovo "společenství" (umma) pro popis podobnosti mezi lidmi a zvířaty. Máme své sociální skupiny, tak jako zvířata mají své. Jak je nádherná a vznešená vrozená konstrukce plavajících rojů ryb nebo hejna ptáků tančící po obloze. Muslimové uvažují, kde se tučňáci učí svým rodičovským dovednostem? Jak to, že želví mláďata ví, kudy se dostanou do vody? Pro muslimy jsou odpovědi na tyto otázky inspirovány Bohem. Je smutnou skutečností, že práva zvířat jsou hrubě porušována po celém muslimském světě. Násilí jako lov pro kůži nebo kly způsobilo, že několik druhů zvířat už zaniklo. Představte si, že tato zvířata byla etnika skupiny, je to, jako by vymřeli všichni Evropané nebo Asiaté. V mnoha zemích jsou zvířata zbytečně zabíjena nebo jedena bez ohledu na zdraví. Pro opravdové muslimy jsou obě takové akce nelegální. To je důvod, proč vepřové je nezákonné (haram); je velmi nezdravé. Některá zvířata nesmí podle islámského práva být konzumována a všechna zvířata musí žít i zemřít důstojně, s výjimkou útoku (když tě napadne jedovatý had, budeš se muset bránit).

Městský pastýř
Vím, že muslimové vědí, že jejich víra je i o laskavosti ke zvířatům. Ale co život kuřete před porážkou? Co chování koček s láskou, takže nemají strach? Co vracení zpět to, co si vezmeme? Takhle se ptáte. Nechte mne vám odpovědět:
Včela a med, jenž vytváří: celá kapitola Koránu je věnována včelám povznášeje kouzlo účasti na změně nektaru v med. Lidé by neměli narušovat jejich plástve. V tomto případě dávání zpět znamená sázení květin, které včelám pomohou nebo podpora včelí farmy. V islámském právu je zákonné jíst zvířata jako skot nebo drůbež, protože je to zdravé a Alláhﷻ je učinil proto, aby byla konzumována. Pro islámskou porážku je povinností zdravá pastva bez hormonů, něha a svoboda pohybu, a příprava na porážku (zabiha). Metoda zabiha zahrnuje zakrytí očí zvířete a opakování Božího jména, aby se zvíře samo podvolilo. Zvíře bez dobrého zdraví není zákonně vhodné (halal) k jídlu. Muslimové nemusí jíst maso. Islámské právo povoluje vegetariánství a jedení méně masa je nejlepší dieta. Co můžeš dělat navíc: požádej mešitu, aby sponzorovala ohrožené zvíře, o kterém se studenti mohou učit. Pokud znáš nějaké kosmetické výrobky, které jsou testovány na zvířatech, nepoužívej je. Nejspíš to nezachrání stovky zvířat ani to neukončí jejich zabíjení, ale aspoň nepřispíváš k tomuto monstróznímu ději. Ty jsi ten s morálkou.

JÍST ZDRAVĚ

"Jezte a pijte z toho, co Alláh vám uštědřil, nebuďte však těmi, kdož na zemi šíří pohoršení!" (2:60)

Halal jídlo vlastně chutná lépe. Zkus to, popros nějakého muslima, aby ti připravil jídlo. Důležitým islámským pravidlem je jíst a pít s mírou. Lekce zdravé výživy mají srávné, celozrné je lepší, 5-10 kusů ovoce/zeleniny je optimální, 6-10 sklenic vody je ideální. Muslimové se postí 30 dní podle lunárního kalendáře. Ve zbývajících měsících by měli jíst vyváženou stravu s příležitostným půstem, aby drželi tělo pod kontrolou. Společníci (sahaba) proroka Muhammada (salallahu alayihi wa salam) žili v chudobě, ale vybrali si zdravý život. Mnoho z nich mělo silné svaly, připravené pracovat a budovat pro ostatní. Lenost nepřichází v úvahu. Všechna větší náboženství mají nějakou formu omezení v jídle, protože záchvatovité přejídání kazí lidského ducha. Věda dokazuje, že tělo je určeno pro půst, takže muslimové cítí, že mají náskok v této potravě pro duši. Islámská etiketa říká muslimům, aby se řídili tímto vzorcem: Říkáme Boží jméno, když jíme (bismillah), jíme pravou rukou, jíme pomalu, žvýkáme pomalu, jíme drobná sousta, pijeme po tří malých doušcích, sedíme při jídle a pití, sdílíme jídlo, které nesníme.

Jak jíst
- každý rok na měsíc jez vegeteriánsky, abys vylepšil svou stravu
- tvé tělo není popelnice, tak jej přestaň plnit nezdravým jídlem
- kontroluj složení jídla a jeho původ, dej přednost místním výrobkům před dovozem
- zapomeň na populární diety
- udělej si seznam, co budeš jíst na 52 týdnů v roce

SPRAVOVÁNÍ OZONU

Ozónová díra nad antarktidou je jev ztenčující stratosféru (ne skutečná díra). Je způsobena chladivy: chlor-fluorovanými uhlovodíky, halony a freony. Od 70. let jsou zakázány, ale stále ztrácíme ročně několik procent stratosféry, a to znamená ztrátu ochranné vrstvy Země. 1400 let stará kniha islámu zmiňuje atmosféru všeobjímajícím jazykem:

A učinili jsme nebe střechou chráněnou a přesto se oni odvracejí od Našich znamení. (21:32)
Alláh je ten, jenž pro vás zemi příbytkem stálým učinil a nebesa nad vámi budovou; on vyrovnal vás a podobu krásnou vám dal a pokrmy výtečné vám uštědřil. Takový je Alláh, váš Pán! Požehnán buď Alláh, Pán lidstva veškerého. (40:64)

Nalezení "náplasti"
Alláhﷻ zabalil Zemi do atmosféry a lidé ji spálili. Její obnova si žádá píli a odvahu k neutralizaci toxických plynů a radioaktivních látek. Je nutná ochota miliard lidí, ale je to jediná cesta. Bojujme s existujícími organizacemi, které znečišťují nejvíce a politicky se angažují, abychom otřásli vládním povědomím. Podpora životního prostředí je stále na pořadu dne, ale není mnoho těch, co mají odvahu skutečně něco dělat. Jaderné elektrárny a továrny jsou chráněné legálními právy vypouštěním určitého množství znečištění a odpadu, nemůžeme je v tomto směru porazit. Ale naše individuální účast může společně léčit "díru" v nebi v průběhu let.

POCHOPENÍ STVOŘENÍ

Po přečtení řady informací z Koránu, je čas podívat se na myšlenky ‪#‎EcoIslamu‬ jako celek. Korán je kniha pro myslitele a je otevřen každému, kdo se nebojí číst. Toto je, co Korán říká:

Umění ve tvoření (a tvoření v umění)
"Což nevidíš, jak Alláh sesílá z nebe vodu a rozvádí ji do pramenů v zemi? Z ní potom dává vyrůst obilí druhů rozličných, jež posléze zvadne a žloutne před zrakem tvým. A nakonec je učiní slámou suchou - a v tom je věru připomenutí pro ty, kdož rozmyslem jsou nadáni. " (39:21)

Tektonické desky a horské vrchy
"A On rozhodil po zemi hory pevně zakotvené, aby se s vámi nekymácela; a také řeky a cesty - snad budete tím správně vedeni - " (16:15)

Cestování po moři
"A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají, však mezi nimi překážka stojí, již nezdolají." (55:19-20)

Vzorce počasí
"A On je ten, jenž větry vysílá jako poselství radostné, zvěstující milosrdenství Jeho. Když potom jsou obtíženy mračny těžkými, ženeme je nad krajinu mrtvou a sesíláme z nich vodu, jejíž pomocí dáváme vyrůst všem druhům plodů. A stejně tak dáme vyjíti mrtvým z jejich hrobů - snad si to připomenete! " (7:57)
"Alláh je ten, kdo vysílá větry, jež zvedají do výše mračna; pak rozptyluje je po obloze, jak chce, a rozděluje je na menší kusy a posléze vidíš, i jak mezi nimi vychází déšť. A když jím zasáhne ze služebníků Svých ty, jež chce, hle, zaradují se," (30:48)
"On je ten, jenž ukazuje vám blesk pro strach i naději a dává vzniknout mračnům vodou obtěžkaným." (13:12)

Všechny tyto verše jsou úžasné výchozí body pro aktivismus. Špatné životní podmínky pro zvěř jsou popisovány jako svatokrádež, je pro nás prospěšné je zlepšovat, a tak na ně muslimové přirozeně budou působit, ne? Chci říct, že být Ekomuslimem je duchovní akt, pro mnohé směšný, ale já to vidím jako reálnou a nedílnou součást mé víry. Čtení těchto veršů by tě mělo, přinejmenším, uvědomit o harmonickém jádru islámu. Žít jako sociálně odpovědní a příkladní lidé je jedním z islámských příkazů Alláhaﷻ.

RESPEKTOVÁNÍ STVOŘITELE

Takže kdo je Alláhﷻ?
"Rci: "Vzývejte Alláha či vzývejte Milosrdného,a ať již Jej nazýváte jakýmkoliv jménem, Jemu náleží jména nejkrásnější. A při modlitbě své nemluv ani příliš nahlas, ani příliš potichu, nýbrž hledej mezi obojím cestu střední!"" (17:110)

Svět bez boha
Život absolutně bez víry je jako tvrzení, že neexistuje žádná morálka nebo sociální kodex: systém se boří. V islámu, varovné verše Koránu popisují svět, kde není autority a ego se stává nejzazším náboženstvím. Takový svět nevyhnutelně zničí sám sebe. Tyto konečné dny jsou popsány na mnoha místech v Koránu. Pokud osoba nemá žádnou víru, jeden se musí ptát, z čeho vychází morálka. Logika nám káže respektovat přírodu, protože je zdrojem jídla, zdraví, živobytí. Je to naše planeta. Vše máme ze země a politika Ekomuslima je neničit ji. Oceňujíce universální systém, od kvarků ke kvasarům, Korán nabádá: buď myslitel, přemýšlej, medituj. Je to dobré pro tvé vlastní zdraví. Respektuj ostatní, šiř pozitivní vibrace.

A konečně, bez ohledu na tvé vyznání, zeptej se sám sebe: vylepšil jsem nějak svůj život a život lidí okolo mne?

Al-Malik, Mālik al-Mulk

7. září 2015 v 13:54 |  Boží atributy
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)

Obě jména jsou užívána v Koránu, viz 59:23 a 3:26

AL-MALIK - Král, Panovník, Vládce

-Ten, kdo je králem všech bytostí.
-Ten, jenž má nejvyšší autoritu a na nějž se všichni spoléhají.
-Ten, kdo má veškerou moc a vládne nade všemi bytostmi, zatímco jemu nevládne nikdo.
-Ten, kdo má výhradní právo vládnout.
-Ten, kdo vlastní veškerá práva svých poddaných a má právo o nich rozhodovat.

MĀLIK AL-MULK - Vlastník veškeré soběstačnosti, Pán veškeré vládní moci

-Ten, který je jediným vlastníkem, držitelem a vládcem všech království.
-Ten, jehož vládnoucí moc a autorita nemá žádné meze.
-Ten, kdo má veškerou pravomoc jednat jakýmkoli způsobem, kdykoliv, jakkoliv.
-Ten, kdo je pánem a vládcem nade všemi světy, ať zjevný či skrytý.
-Ten, kdo má všechna oprávnění a pravomoci rozhodnout, co bude vytvořeno, co má být trvalé a co pomine.

Ze slovního kořene m-l-k, který v klasické arabštině nese následující významy:
-být výhradním, jediným vlastníkem
-uplatnit velitelskou autoritu
-mít moc nad něčím, panovat
-mít nadvládu, mít vládnoucí moc
-mít panovnický majestát

Jméno al-Malik označuje krále, zatímco jméno al-Mālik znamená - na základě ā - něco vyššího než král. Tento výraz bývá často překádán jako Pán či Vládce. Nicméně přesné rozdíly mezi těmito jmény nejsou všeobecně dohodnuty.

Podle některých tradic je al-Malik považován za vlastníka a krále tohoto světa nebo bytostí tohoto světa a al-Mālik za nejvyššího pána a vládce všech světů, známého i neznámého, zjevného i skrytého.


Al-Mājid, al-Majīd

6. září 2015 v 14:06 |  Boží atributy
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)

Jména al-Mājid není užito v Koránu, jméno al-Majīd použito je, viz např. 11:73.

AL-MĀJID - Vznešený, Velkorysý, Velkolepý

-Ten, jehož skutky jsou nádherné, důstojné, ušlechtilé, čestné a mimořádně velkorysé.
-Ten, jehož skutky a způsoby jsou vznešené, velkolepé a štědré.
-Ten, který dává lidstvu nejvyšší, nejdokonalejší příklad dobra, hojnosti a štědrosti.

AL-MAJĪD - Slavný, Nádherný a Ušlechtilý, Nejčestnější a Chvályhodný

-Ten, který je nádherný, důstojný, ušlechtilý, čestný a mimořádně velkorysý.
-Ten, jehož podstatou je dokonalost ušlechtilosti a slávy, oplývající dobrem.
-Ten, jehož ušlechtilost, sláva a velkorysost si zaslouží veškerou chválu a čest.

Ze slovního kořene m-j-d, který v klasické arabštině nese následující významy:
-být slavný, důstojný, ušlechtilý a čestný
-být chválen, oslavován, veleben
-být velkomyslný, štědrý a mimořádně velkorysý

Al-Majīd označuje toho, jehož zásadní přirozeností je majestátnost, důstojnost, ušlechtilost a čest a poskytování hojnosti a bohatství. Al-Mājid znamená toho, který je chválen za specifické činy a vlastnosti velké slávy, důstojnosti, cti a mimořádné velkorysosti. To znamená, že jméno al-Majīd označuje slávu zásadní přirozenosti Alláhaﷻ, zatímco al-Mājid oceňuje konkrétní skutky vykonané Alláhemﷻ.

Abū Hāmid al-Ghazālī říká, že jméno al-Majīd vyjadřuje kombinaci al-Jalīl (Majestátní), al-Wahhāb (Dárce) a al-Karīm (Štědrý).

Al-Hakam, Al-Hakīm

6. září 2015 v 13:41 |  Boží atributy
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)

Obou jmen je užíváno v Koránu, viz 6:114 a 2:32.

AL-HAKAM- Soudce, Dárce Spravedlnosti, Arbitr

-Ten, který je nejvyšším rozhodujícím soudcem.
-Ten, který vykonává jediný skutečný soud.
-Ten, který vždy přináší spravedlnost v jakékoli situaci.
-Ten, jehož rozsudky a nařízení nejsou nikdy převráceny nebo zmařeny.
-Ten, který učiní jediné konečné rozhodnutí o povaze všech záležitostí.
-Ten, který rozhoduje všechny spory.


AL-HAKĪM - Nejmoudřejší, Nejspravedlivější

-Ten, kdo umí rozlišit mezi dobrým a zlým a je bez chyby či neporozumění.
-Ten, kdo má dokonalou moudrost.
-Ten, kdo ví nejlépe.
-Ten, jehož moudrost odvrací od špatností.
-Ten, kdo je způsobilý posoudit hodnotu všech věcí.


Ze slovního kořene h-k-m, který má v klasické arabštině následující významy:
-být moudrý, znát pravou podstatu věcí
-soudit, rozhodovat, vynášet verdikt
-posoudit a vynést rozsudek
-zabránit nebo zadržet špatnost nebo zkaženost
-odvrátit někoho od špatností nebo neznalosti

Slova al-hakam a al-hakīm vycházejí ze stejného slovního kořene, avšak al-hakam zdůrazňuje dávání spravedlnosti, zatímco al-hakīm označuje základní povahu vlastníka moudrosti.

Al-'Adl

6. září 2015 v 13:25 |  Boží atributy
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)

Toto jméno není výslovně uvedeno v Koránu.

AL-'ADL - Spravedlivý, Nestranný, Objektivní

-Ten, který ustanovuje a usměrňuje záležitosti poctivě spravedlivě, nestranně a rovnoměrně.
-Ten, který vždy jedná oprávněně.
-Ten, který poskytuje absolutní spravedlnost.
-Ten, jehož moudrý smysl pro spravedlnost je založen na úplné znalosti minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Ze slovního kořene 'a-d-l, který má v klasické arabštině následující významy:
-jednat spravedlivě, nestranně
-být nepředpojatý, objektivní
-urovnávat, napravovat, nastolovat spravedlnost
-dosáhnout rovnováhy, vyvažovat, utvářet rovnost, stejnoměrnost
-udávat správný směr, odvádět ze špatné cesty
-činit uspokojení tím, co je správné


Přestože se nám některé situace mohou jevit jako nespravedlivé kvůli našemu omezenému chápání, Nejvyšší Spravedlnost je absolutní a neomylná ve spravedlnosti a rovnosti.

Ar-Rahmān, ar-Rahīm

4. září 2015 v 16:48 |  Boží atributy
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)

Obě tato jména jsou užívána v Koránu, například viz 1:1.


AR-RAHMᾹ󠇙N - Nejláskyplnější, Nejvlídnější a Nejštědřejší, Nekonečně dobrý

-Ten, který neustále zaplavuje všechna stvoření bez rozdílu požehnáním a blahem.
-Ten, který je nejvíce laskavý, milující a milosrdný.
-Ten, jehož nekonečné láskyplné milosrdenství je dokonalé a vše zahrnující.
-Ten, kdo překypuje láskyplným milosrdenstvím a neustále jím zaplavuje všechna stvoření.
-Ten, jehož dokonalé milosrdenství a láskyplné dobrodiní nekonečně zahrnují všechna stvoření.
-Ten, kdo miluje a opatruje všechna stvoření.
-Ten, který je nejvíce milující, láskyplný a milosrdný.

AR-RAHĪM -Nejmilosrdnější, Nejslitovnější, Nejmilostivější

-Ten, který uděluje více milosti a větší odměnu v odpověď za dobré skutky a vznešené myšlenky.
-Ten, který vysoce odměňuje ty, kteří užívají Boží štědrosti a dobrodiní správně.
-Ten, který má slitování se slitovnými.


Ze slovního kořene r-h-m, který má v klasické arabštině následující významy:
- být něžný, laskavý, vlídný
- milovat
- mít slitování, soucit
- prokazovat laskavost a dobrotu
- mít vše, co je třeba k dobročinnosti

Slovní kořen r-h-m také naznačuje lůno; to znamená toho, kdo poskytuje ochranu a výživu, a to, z čeho byla všechna stvoření přivedena k bytí. Lexikologové se shodují, že první zahrnuje věřící i nevěřící, zatímco druhý se vztahuje specificky k věřícím.
ar-Rahmān představuje plnost a rozsáhlost, což naznačuje veliký dosah lásky a milosrdenství, které proniknou všechna stvoření bez jakéhokoliv úsilí nebo žádosti z naší strany, zatímco ar-Rahīm představuje neustálou obnovu a udělování velkorysé odměny těm, kteří si to zaslouží.
ar-Rahmān je Velkorysý, jehož nekonečný výlev lásky a milosrdenství neustále zaplavuje všechna stvoření, zatímco ar-Rahīm je Slitovný, jehož lásku a milosrdenství se projevuje jen jako důsledek něčích činů.

Podle Ibn Qajjuma, (1350 n.l.) Rahīm vyjadřuje nepřetržitý projev milosti v našich životech a její vliv na nás v důsledku našich vlastních činů.
V překladu Koránu od Muhammada Alího je odkazováno na klasické zdroje, které říkají:
ar-Rahmān i ar-Rahīm je obojí odvozeno z kořenového základu rahmat, který znamená láskyplnost vyžadující vykonávání dobročinnost (laskavost), a tak zahrnuje pojmy lásky a milosrdenství.
ar-Rahmān a ar-Rahīm jsou podstatná jména minulého příčestí různých hodnot, které označují intenzitu významu. První hodnota fa'lân naznačuje největší dosah milosti, a pozdější hodnota fa'îl je k neustálému opakování této vlastnosti.
Je zaznamenáno, že Prorok řekl: ar-Rahmān je blahodárný, jehož láska a milosrdenství se projevují ve stvoření světa, a ar-Rahīm je slitovný, jehož láska a milosrdenství se projevují ve stavu, který přichází "poté," tedy jako důsledek lidských činů. Tak je prvně zmíněn nejvyšší stupeň lásky a štědrosti a poté nesmírná a trvalá laskavost a milosrdenství.


Ve Slovníku Svatého Koránu cituje Abdul Omar klasické zdroje:
ar-Rahmān je podstatné jméno minulého příčestí hodnoty fa'lân, který představuje plnost a rozsáhlost a označuje největší dosah lásky a milosrdenství, který zahrnuje celý vesmír bez ohledu na naše úsilí či žádosti, ještě předtím než se narodíme. Stvoření slunce, měsíce, vzduchu a vody, atd. je vše zahrnuto v této vlastnosti. Pojem ar-Rahmān ohraničuje dosah hojné milosti, která je vlastní a neoddělitelná od Všemohoucího.
ar-Rahīm je v hodnotě fa'îl a rozumí myšlenku neustálého opakování a udělování velkorysé odměny těm, kteří si ji zaslouží a usilují o ni. Projevy této vlastnosti jsou odpovědí a výsledkem konání lidské bytosti. To znamená, že ar-Rahīm znamená toho, kdo je nesmírně a neustále milující a milosrdný a rozděluje milost a lásku za naše činy a prosby a toho, v kom je tato vlastnost neustále a donekonečna se opakuje.

Kdo se může stát muslimem a jak?

15. srpna 2014 v 9:52 |  Co je Islám
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)

Mnoho lidí se obává, že se z různých důvodů nebudou moci stát muslimy. Pravdou však je, že muslimem se může stát kdokoli. Islám uznává práva všech lidí bez ohledu na rasu, barvu pleti či vyznání. Při přijetí islámu jsou nám také odpuštěny veškeré předchozí hříchy a Alláhnám dává šanci začít znovu "s čistým štítem." Rozhodnutí stát se muslimem by si měl každý pečlivě promyslet a být si jist, že ví, co to obnáší být muslimem.

Samotné přijetí islámu nevyžaduje nic jiného než pevnou víru a vyslovení šahády.

أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله

Aš hadu anlá iláha illálláh wa aš hadu anna Muhammadur rasúlulláh.
Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha a dosvědčuji, že Muhammad je posel Boží.

Šaháda by měla být vyslovena v arabštině, je proto dobré vyhledat někoho, kdo může pomoci se správnou výslovností. Je zvykem, že vyslovení jsou přítomni alespoň dva další muslimové, popřípadě i další osoby, není to však povinností. Při vyslovování šahády by si měl každý samozřejmě uvědomovat obsah těchto slov a upřímně jim věřit.

Pět pilířů islámu

14. srpna 2014 v 15:04 |  Co je Islám

(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)


Lá iláha illálláhi wa Muhammadun rasúlulláhi. Není Boha kromě jediného Boha (Alláha) a Muhammad je poslem Božím.
Tato věta, nazývaná šaháda, je vyznáním víry a také vstupem do světa islámu, neboť muslimem se stává ten, kdo tuto větu vysloví s přesvědčením. Důležitější je však ono přesvědčení, pouhými slovy člověk nedosáhne stavu blaženosti, jakého se dá docílit pouze upřímnou vírou a mírumilovným životem.

SALÂT (Modlitba)

Salât je název povinných modliteb, které se vykonávají pětkrát denně a jsou přímým spojením mezi věřícím a Alláhem. V Islámu neexistuje žádná hierarchická instituce, a proto nejsou žádní kněží. Modlitby vede učený člověk, který zná dobře Korán a který se vybere ze shromážděných muslimů. Ikdyž je nejlepší, když se muslimové modlí spolu s ostatními v mešitě, můžou se modlit kdekoli.

Modlitby se konají po raním úsvitu, v poledne, odpoledne, při západu slunce a po setmění, a tak podmiňují rytmus celého dne. Těchto pět předepsaných modliteb obsahuje verše z Koránu a odříkávají se v arabštině, jazyce zjevení. Osobní prosby se však můžou odříkávat kdykoliv během dne a noci ve vlastním jazyce.

ZAKÂT (Očista)

Zakat je finanční povinnost muslimů. Vše patří Alláhua majetek, jenž vlastníme, nám byl pouze svěřen. Každý muslim si vypočítává svoji zakat sám. Započítává se sem roční platba 1/40 (2,5%) majetku, s výjimkou věcí jako jsou příbytek, auto a pracovní nástroje. Jednotlivec může dát i více než jen zakat a to ve formě "sadaqa," almužny, která bývá většinou tajná. I když tento výraz je možné přeložit jako dobrovolná dobročinnost, má o hodně širší význam.

SAWM (Půst)

Každoročně se všichni muslimové v měsíci Ramadánu od východu do západu slunce postí - nepožívají jídlo, nápoje a zdržují se sexuálních vztahů.
Nemocní, staří lidé, cestující, menstruující ženy, těhotné ženy anebo ženy, které kojí, mohou přerušit půst a vykonat ho v jiné době během roku, až budou zdraví a schopní postit se. Děti obyčejně začínají držet půst v době puberty.
Půst prospívá zdraví, ale je i nejlepší metodou sebeočisty, sebepoznání a posílení vůle. Tím, že si postící člověk upírá světské pohodlí, i když jen na krátkou dobu, může se zaměřit na své životní cíle, přičemž si je stále vědom přítomnosti Alláha.

HADŽDŽ (Pouť)
Pouť do Mekky je povinností jen pro ty, kteří jsou na to fyzicky připraveni a mají dostatek finančních prostředků. Každoročně navštíví Mekku přibližně 2 milióny poutníků z celého světa a pouť je tak příležitostí střetnout se s lidmi z různých národů.

Každoroční pouť začíná ve 12. Měsíci islámského roku (který je lunární, a proto pouť i Ramadán, vychází někdy na léto a někdy na zimu). Poutníci mají oblečený speciální oděv: jednoduché kusy oděvu, které odstraňují jakékoliv třídní rozdíly, takže před Alláhemjsou si všichni rovni.

Rituál "hadždž," pouť, která pochází z abrahámovského období, se skládá z toho, že poutník 7 krát obejde Kaabu a 7 krát přejde mezi vrchy Safa a Marwa, tak jako to udělala Hádžar, Abrahámova žena, když hledala vodu. Potom se poutníci shromáždí na široké planině Arafat a spolu se modlí za Boží odpuštění.
Závěr poutě tvoří svátek, Íd al-Adha, který se slaví modlitbami a výměnou darů v muslimských komunitách na celém světě.

Co je Islám?

13. srpna 2014 v 22:15 |  Co je Islám
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)
Islám je náboženství míru. Slovo "islám" je odvozeno od arabského slovního kořene "slm" a znamená doslovně mír - mír s Alláhem, mír se sebou samým a mír se všemi božími tvory skrze poddanost a odevzdanost Alláhu. Islám není pouze náboženství, je to i cesta životem, neboť muslimové nedělají žádný rozdíl mezi světským a duchovním.

Je důležité si uvědomit, že daleko od bytí extrémistů a fanatiků, jsou muslimové mírumilovní a zákona dbalí občané zemí, v nichž žijí. Islám učí, že lidské bytosti mají morální povinnost žít v harmonii jeden s druhým. Islám uznává práva všech lidí bez ohledu na rasu, barvu pleti či vyznání. Islám žádá své stoupence, aby prokazovali úctu a toleranci i těm, kteří nesdílejí jejich víru. Prorok Muhammadﷺ řekl: "Alláhnemá žádného slitování pro toho, kdo nemá žádné slitování pro jiné."

Svoboda náboženství je zaručena samotným Koránem. Uvádí: "Nebudiž žádného donucování v náboženství." Islámské právo stanoví, že muslimové by měli chránit postavení menšin. Proto jsou život a majetek všech občanů v islámském státě považovány za posvátné, ať už je osoba muslim či ne. Islám dále vyzývá muslimy, aby respektovali práva všech živých tvorů.

Islám učí, že Bůh (arabsky Alláh) je zdrojem veškerého stvoření a že lidské bytosti jsou nejlepší z jeho tvorby. Islám je přísně monoteistické náboženství, jedinou uctívanou bytostí je Alláh, Bůh a Stvořitel. Muslimové jsou ti, kteří věří v jednoho Bohaa Muhammadaﷺ jako posledního Božího proroka.

Islám je nejrychleji rostoucím náboženstvím na světě. Muslimové žijí v různých částech světa od Číny do Argentiny, od Ruska do Jižní Afriky. Země s největší muslimskou populací je Indonésie. Vlastně každá pátá osoba na této zemi je muslim, a jejich počet neustále roste. Přesto je islám bohužel často nepochopené náboženství.

Někdy islám bývá nesprávně nazýván "mohamedánství." Toto označení uráží samotnou podstatu víry, neboť naznačuje, že muslimové jsou uctívači Muhammadaﷺ nebo lidé věřící v Muhammadaﷺ, podobně jako například křesťané uctívají Ježíše Krista, nebo že je islám pojmenován po smrtelné bytosti, tedy po Muhammadoviﷺ, a že islám je jen další "ismus" jako judaismus, hinduismus, marxismus atd.

Muslimové neuctívají Muhammadaﷺ a nepohlížejí na něho tak, jak se většina náboženství dívá na své vůdce. Muslimové uctívají jen jediného Boha Alláha. Muhammadﷺ byl pouze smrtelník, kterého Alláhpověřil předáváním Svého slova a vedením příkladného života. Muhammadﷺ zaujímá v dějinách místo jako ideální vzor všech lidí. Je živoucím důkazem toho, čím se může člověk stát a čeho lze dosáhnout ve sféře lidských kvalit a ctností.
Muslimové navíc nevěří, že Muhammadﷺ založil islám, přestože jej v poslední fázi vývoje obnovil. Původním zakladatelem islámu je sám Alláh. Islám existoval v té či oné podobě už od počátku a bude existovat až do konce času.

Islám učí, že lidské bytosti se rodí čisté a bez hříchu. Nikdo nemůže nést odpovědnost za hříchy druhých. Dveře odpuštění jsou vždy otevřené pro ty, kteří činí pokání upřímně. Alláhnám v Koránu neustále připomíná své nekonečné milosrdenství a soucit. Muslimové musí udržovat vnitřní duchovní čistotu skrze modlitby k Bohu.
Muslimové věří, že na konci času budou všechny lidské bytosti vzkříšeny k zúčtování svých skutků. Ti, kteří vykonávají dobré a spravedlivé skutky budou odměněni věčnou blaženosti v ráji, a ti, kteří provedli zlé činy, budou potrestáni ve věčném plameni.

Islám vyrovnává duchovní rozměr zdůrazněním lidské odpovědnosti. Lidské bytosti jsou vytvořeny s účelem. Uctívání a láska k Alláhuje jednou částí tohoto účelu, hrát aktivní roli při vytváření spravedlivé společnosti je další.
Protože muslimové kladou velký důraz na to, co se děje v tomto světě, významně přispěli k rozvoji vědy, medicíny, matematiky, fyziky, astronomie, zeměpisu a literatury. Muslimové jako Avicenna a Averroes hráli hlavní role v rozvoji vědy na Západě. První univerzitu na světě založil Imam Jafar Al-Sadiq v Medině v Arábii. Mnoho klíčových systémů, jako například arabské číslice, algebra, první mapa světa a navigační mapy, bylo vyvinuto muslimy a přejato středověkými Evropany.

Kam dál